Sexual Disorders)
A.
رفتار جنسی نابهجار چیست؟
B.
نابهنجاریهای جنسی( انحرافات جنسی)
C.
اختلالات هویت جنسی
D.
کژکاریهایی جنسی

A.
رفتار جنسی نا بهنجار چیست؟
عملکرد جنسی جزء ضروری وجود انسان است ، میل جنسی نیروی بسیار پر توان و با بار هیجانی زیاد است.

ملاکهای نابهنجاری رفتار جنسی:
• 1-
به دیگران صدمه وارد کند
• 2-
باعث شود فرد احساس ناراحتی مستمر یا مکرر کند
*
در ارزیابی بهنجار یا نابهنجار محسوب کردن رفتار جنسی شرایط بسیار اهمیت دارد.

اختلال جنسی شامل:
1-
نابهنجاریهای جنسی ( (paraphilias
2-
کژکاریهای جنسی (sexual dysfunction)
3-
اختلال هویت جنسی (Gender Identity)

لایه های زندگی جنسی:
1-
لایه اول:Gender Identity
2-
لایه دوم: Sexual Orientation
3-
لایه سوم: Sexual Desire
4-
لایه چهارم: Sex Role
5-
لایه پنجم: Sexual Performance

B.
اختلال هویت جنسی
الف هویت جنسی: به ادراک فرد از خودش به عنوان زن یا مرد اشاره دارد. هویت جنسی ممکن است با هویت تعیین سده ( زیستی) فرد بخواند یا نخواند.

ب- اختلال هویت جنسی: حالتی است که به موجب ان بین جنسیت تععین شده فرد و هویت جنسی او مغاریت وجود دارد.
ج- ویزگیهای ناراضیان جنسیتی(Transexualism):
1-
ناراضیان جنسیتی مرد – به – زن
2-
ناراضیان جنسیتی زن – به –مرد
-
روسپیگری و همجنس گرایی

n تفاوت gender identity disorder با Transvestism
د- سبب شناسی نارضایتی جنسیتی:
1-
نقش کروموزومها: در ناراضیان جنسیتی مرد –به –زن (xyy) و در ناراضیان جنسیتی زن –به مرد (xxx).
2-
نقش هورمونهای جنسی: در ناراضیان جنسیتی مرد –به زن : مرحله هویت جنسی نرینه سازی روی نمی دهد ولی اندامهای نرینه رشد می کنند
در ناراضیان جنسیتی زن – به – مرد : نرینه سازی هویت جنسی رخ می دهد اما مادینه سازی اندامهای جنسی به طور طبیعی روی می دهد.
ه- درمان:
1-
عمل جراحی تغییر اندام
2-
رفتار درمانی و روان درمانی

C.
اختلال در جهت گیری جنسی
1-
نوع جهت گیری جنسی:
الف – دگر جنس گرایی (Heterosexual )
ب- هم جنس گرایی (Homosexual)
ج- دو جنس گرایی (biosexual)
2-
عوامل موثر در جهت گیری جنسی:
الف – هورمونهای جنسی : بر روی شکل گیری اندامهای جنسی ، هویت جنسی و جهت گیری جنسی موثر است.
در جنین پسر اگر هورمونهای نرینه ساز کاملا متو قف شود اندامهای جنسی و هویت جنسی زنانه است و جهت گیری جنسی به سوی مردان است. و.....

ب- نقش مغز و هیپو تالاموس: تغییر بافت هیپو تالاموس در هم جنس گرایان0
ج- شواهد ژنتیکی: دو قلو های یک تخمکی برای هم جنس گرایی هماهنگ تر از دو تخمکی هستند.

*
تفاوت ناراضیان جنسیتی با هم جنس گرایان

D.
نابهنجاریهای جنسی (Paraphilia)
n وقتی تمایل جنسی آنچنان آشفته است که به توانایی روابط جنسی محبت آمیز بین دو انسان آسیب میرساند آنرا نابهنجاری جنسی می نامند.
1-
طبقه بندی نابهنجاری جنسی:
الف- ترجیح جنسی نسبت به موضو عات غیر انسانی از جمله یادگار پرستی fetishism و مبدل پوشی transvestism.
ب- ترجیح جنسی نسبت به شریکان نلراضی : عورت نمایی exhibitionism و تماشاگری جنسی Voyeurism و تعرض به کودکان child abuse.
ج- ترجیح جنسی نسب به موقعیت هایی که رنج و تحقیر را شامل می شود از جمله آزار گری جنسی sadism و آزار خولهی جنسیmasochism
2-
جنسیت: به استثنای مازوخیسم جنسی تقریبا تمام موارد مربوط به مردان است
3-
انواع نابهنجاریهای جنسی:
الف – بچه بازی(Pedophilia)
ب- عورت نمایی(exhibitionism)
ج- یادگار پرستی (fetishism)
د- مالش دوستی (frotteurism)
ه- مازوخیسم جنسی(masochism)
و- سادیسم جنسی(sadism)
ز- مبدل پوشی (transvestism)
ک- تماشاگری جنسی (voyeurism.).
4-
بچه بازی
الف- یک فرد بزرگسال به کودکی که به لحاظ جنسی ناپخته است تمایلات جنسی غیر قابل کنترلی دارد. شکنجه کردن ، ربودن و سو استفاده جنسی.
ب- انواع بچه بازی:
1-
مزاحمان موقعیتی 2- مزاحمان ترجیحی
3-
متجاوزان جنسی
موارد:
عریان کردن کودک ونگاه کردن، استمناء کرئن در برار او ،سکس دهانی و مهبلی و مقعدی

ج- نظریه های سبب شناسی و درمان
الف – سبب شناسی:
مورد سو استفاده جنسی قرار گرفتن در کودکی
ب- درمان:
1-
اختگی
2-
تجویز هورمونهای زنانه پروژسترون
3-
روان درمانی
4-
نعوظ نگاری
5-
فنون شناختی –رفناری
6-
گروه درمانی

5-
عورت نمایی(exhibitioism)
تمایل جنسی شدید به نشان دادن اندام تناسلی به فرد غریبه ای که بی خبر است و شوکه کردن فرد ، بعضی تصور میکنند فرد قربانی تحریک شده است.
-
شایع ترین جرم جنسی در آمریکاست. 3/1 خلافکاران جنسی.
موارد:
از پشت درخت یا ماشین ظاهر شدن ، در سینما کنار زنی نشستن و استمنا کردن ، و...
-
اغلب افراد متاهلند و بین 23 تا 40 ساله
سبب شناسی و درمان:
شرطی سازی تقابلی و بیزاری آور

6-
یادگار پرستی
اشتغال ذهنی به یک شی که برای رسیدن به ارضائ جنسی به این شی وا بستگی وجود دارد و این شی به رابطه جنسی با همسر ترجیح داده می شود.
رایجترین اشیاء لباس زیر ، جوراب زنانه ،کفش و بویژه چکمه زنانه خز دار
نوازش یا لمس کردن شی و همزمان استمناء.
سبب شناسی ودرمان:
برقراری پیوند بین شی و انگیختگی جنسی
درمان: شرطی زدایی

7-
اختلال مالش دوستی
مالیدن خود به فرد غریبه و بی خبر که مکرر و غیر قابل کنترل است و فرد خبالپردازی جنسی می کند.
سبب شناسی:
طبق نظریه رفتار گرایی این اختلال در مقطعی از زندگی از طریق تجربه لذت بخش از طریق مالش یاد گرفته شده است

8-
آزار گری جنسی و آزار طلبی جنسی
الف – مازوخیسم جنسی (Masochism):
اختلالی است که ویژگی آن علاقه مندی به کسب ارضای جنسی از طریق وارد کردن تحریک دردناک بر بدن خود به تنهایی یا توسط شریک جنسی است. متنند طناب پیچ کردن خود ،شوک وارد کردن یا کتک خوردن ، مورد توهین قرار گرفتن ارضائء می شود.
ب- سادیسم جنسی : از وارد کردن صدمه یا میل وارد کردن صدمه به دیگری لذت جنسی کسب می کند دیدن یا تجسم کردن عذاب دیگری سادیسترا تحریک می کند .
ج – سادو مازو خیست:
در تحقیق بر روی اعضاء انجمن های سادو مازو خیست معلوم شده است که رایجترین رفتارها شامل: کتک زدن ،روابط ارباب –برده ، انداختن قلاده به گردن و مطیع بودن است .انداختن طناب به گردن و آویزان شدن و استمناء کردن.
نظریه های سبب شناسی و درمان
نقش تادیب و تنبیه در اوایل کودکی. فقط هنگام تنبیه کردن والدین به بچه ها توجه کرده و آنها را مورد محبت قرار داده اند.

9-
یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی
نشانگانی که فقط در مردان یافت می شود – میل غیر قابل کنترلی برای پوشیدن لباس زنانه و این وسیله اصلی برای ارضاء جنسی است.مبدل پوشی اغلب با استمناء یا خیالپردازیهای جنسی همراه استت.کمدی از لباسهای زنانه دارند و وقتی تنها هستند خود را کاملا به صورت زن در می آورند.پستانهای ساختگی با پنبه، لوازم آرایش، کلاه گیس ، کفشهای زنانه و لوازم دیگر

10-
تماشگری جنسی
کسب ارضاء جنسی و بر انگیختگی جنسی از مشاهده بدن برهنه دیگران که نمی دانند مورد مشاهده قرار دارند – در هنگام روابط جنسی یا در آوردن لباس.
*
استمناء به هنگام دید زدن.
سایر موارد:
*
استمناء(Masterbation)
*
تجاوز جنسی(Rape)

D.
اختلال در نقش جنسی
نقش جنسی (Sex role): عبارت است از رفتار و عملکرد بر اساس جنسیت خود به صورت مردانه یا زنانه در جامعه.

E.
اختلال در عملکرد جنسی (کژ کاریهای جنسی)